Navigace

Obsah

Obec Slavkov uskutečnila v letech 2004 – 2005 celkovou rekonstrukci původní budovy zámku na moderní sociální zařízení typu domova důchodců s celodenním pobytem s kapacitou 32 lůžek. Seniorcentrum Slavkov slouží občanům Slavkova a spádové oblasti Opavska, kterým zdravotní stav a sociální podmínky již neumožňují soběstačný život v místě dosavadního bydliště. Vytvořil jim důstojný domov při respektování jejich soukromí
v 6 jednolůžkových, 4 dvoulůžkových a 6 vícelůžkových pokojích, každý s předsíni a samostatným sociálním zařízením. Hlavní filosofií tohoto zařízení je nabídka příjemného stáří všem klientům včetně klientů v imobilním stavu s garancí všech potřebných služeb. Je zde zajištěna nepřetržitá zdravotní a ošetřovatelská péče diplomovanými zdravotními sestrami, ošetřovatelkami a lékařská péče formou ordinování praktické lékařky. Důraz je kladen na možnost aktivního prožití života klientů, jejichž zdravotní stav umožní účast na pestrých aktivitách v oblasti kultury, společenského života i pracovní terapie. Součástí domova je též zajištění celodenního stravování pro obyvatele a personál v moderně vybavené kuchyni, kde se vaří dieta diabetická, šetřící a běžná strava. V přízemí je k dispozici ordinace lékařky, společenská místnost, prostorné atrium zachována zůstala také původní kaple, kde se jednou týdně slouží mše svaté. V prvním patře je mimo pokojů čajová kuchyně, velká koupelna vybavena zvedací vířivou vanou, tělocvična a venkovní terasa se zahradním nábytkem. Ve druhém patře jsou pokoje a čajová kuchyně. V suterénu objektu je prádelna a mandlovna, která je využívána také pro veřejnost. Příjemné prostředí domova doplňuje okolní park s altánkem a rozlehlá zahrada.

Zájemci o umístění v domově důchodců obdrží formulář žádosti přímo v Seniorcentru ve Slavkově. O přijetí se rozhoduje ve správním řízení po vyjádření lékaře a sociální komise rady obce.
 

Okruh oprávněných osob, pro které je služba určená:

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém přirozeném domácím prostředí a potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
 

Pobytovou soc. službu nelze poskytnout:

 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

 • zájemce o službu je v závislosti na návykových látkách

 • zájemce o službu z důvodu infekční nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb

 

Důvodem neposkytnutí služeb může být rovněž:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nedostatečná kapacita zařízení

 

Pobytová sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí celodenní stravy

 

Úkony péče, ke kterým patří:

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnost
 • sociálně terapeutické činnosti
 • poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zdravotní péče:
Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče, která je uživatelům poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Tato péče je zajišťována ústavním lékařem a docházejícími odbornými konsiliárními lékaři. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry, obslužnou péči pracovnice v sociálních službách. Ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytujeme vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
 

Fakultativní služby:

 • kadeřnické, kosmetické, pedikérské – dodavatelsky
 • duchovní služby
 • provádění drobných nákupů

 

Poslání:
Posláním Domova pro seniory je poskytnout kvalitní pobytovou sociální službu uživatelům tak, aby se pobyt pro ně co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí. Vytvářet podmínky pro důstojný a bezpečný život, podporovat rozvoj jejich nezávislosti a samostatnosti, začlenění do běžného společenství. Umožnit prožití bezpečného a důstojného stáří na venkově. Nabídnout možnost kulturního a společenského vyžití.
 

Cíle poskytované služby:
Cílem poskytovaných služeb sociální péče je spokojený uživatel v biopsychosociální a duchovní rovině. Cílem je snaha o podporu soběstačnosti, vytvoření přirozeného prostředí a vzájemné harmonie prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek.

DS Seniorcentrum Slavkov se chce stát preferovaným domovem pro seniory, vytvářet podmínky pro důstojný život, včetně respektování práv seniorů. Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času, zajistit kvalitní sociální a ošetřovatelské služby.
 

K cílům vedoucím k naplnění našeho poslání patří:

 • sociální začlenění, adaptace uživatelů do nového prostředí, podpora harmonického soužití s ostatními klienty, podpora kvalitního, důstojného a plnohodnotného spolužití,
 • podpora a rozvoj soběstačnosti, samostatnosti
 • kulturní, společenské a duchovní potřeby
 • podpora uživatele v jeho individualitě
 • vytvoření atmosféry skutečného domova a rodinného zázemí s přihlédnutím k individuálním požadavkům a zvyklostem uživatelů
 • přiměřená podpora běžného způsobu života a zajišťování prožití příjemného a harmonického stáří
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • podpora individuálního přístupu s respektováním volby seniorů v poskytování jednotlivých služeb
 • zajištění zdravotních a ošetřovatelských potřeb

Organizace ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Organizace klade důraz na ochranu osobních údajů uživatelů služby.

Poslání a cíl je pro všechny naše zaměstnance jasný a srozumitelný.


Principy služby:
Zásady poskytovaných poytových sociálních služeb jsou rovné podmínky pro všechny uživatele, respektování jejich volby, individuality a dodržování práv a svobod uživatele.

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci Seniorcentra při své práci s uživateli.
 

Principy (zásady) poskytování služeb:

 • Individuální přístup ke každému uživateli na základě jedinečnosti osobnosti, se zaměřením na celek – pohlížet na uživatele v souvislostech, nikoli jen na dílčí nebo částečné souvislosti
 • Služby jsou poskytovány podle individuálního plánu s přihlédnutím k jeho potřebám, očekáváním, přáním,
 • Zajištění důstojného stárnutí
 • Dodržování lidských práv a svobod uživatelů
 • Podpora soběstačnosti a nezávislosti
 • Respektování volby uživatelů – cítit se důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí
 • Flexibilita – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů
 • Profesionální a empatický přístup personálu k uživateli
 • Celostní přístup (bio-psycho-sociální) při podpoře a péči
 • Odbornost a týmová spolupráce
 • Mlčenlivost pracovníků o soukromí a zdravotním stavu uživatelů
 • Zvládat běžný způsob života, žít maximálně běžný život

 

Veřejný závazek – základní prohlášení organizace:

Veřejný závazek směřuje k tomu, aby byly vytvořeny podmínky pro důstojný, kvalitní a bezpečný život občanů seniorského věku, kteří nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí vzhledem k věku a změnám zdravotního stavu. Ke svému životu potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Domov poskytuje kvalitní individualizované a odborné služby na základě přání uživatelů s důrazem na jejich potřeby, zájmy, očekávání a osobní cíle. Domov podporuje vztahy uživatelů s vlastními rodinami. Uživatel má vždy možnost uplatňovat vlastní vůli a vlastní rozhodnutí při řešení každodenních situací spojených s poskytovanými službami. U seniorů tak podporovat a udržovat optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti.
 

Aktivizační programy mají v zařízení velký význam. Na jejich provádění se spolupodílí celý úsek přímé péče. Většina aktivizačních programů probíhá ve společenské místnosti, v čajových kuchyňkách, na terase, v zahradě. Náplní aktivizačních programů je vhodné a účelné vyplnění volného času našich uživatelů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Vytváří se různé upomínkové předměty, které se stávají ozdobami interiéru a exteriéru domova. Dále se při aktivizaci věnují fyzickému cvičení a procvičováním chůze okolo atria. Velmi důležitou součástí aktivizačního programu je procvičování paměti, kdy se vhodnými prostředky, metodami a kroky se aktivizuje paměť. V rámci pomoci lidem v rozvojových zemích pletou naše klientky obvazy pro malomocné. Rovněž klienti sbírají k této humanitární pomoci pohlednice a poštovní známky. Pak se mohou nakoupit léky pro malomocné, postavit nemocnice nebo školy. Je to poděkování za to, že se naši uživatelé mají velmi dobře a chtějí také pomoci potřebným svou troškou, lidem v nouzi, v nemoci.

 

 

 

 

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov

KONTAKTY:

příspěvková organizace,
Zámecká 66, 747 57 Slavkov, tel.: 553 797 082
e-mail: reditel@seniorcentrumslavkov.cz  

 

Toto zařízení je spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Pavla Žaludová
ředitelka, tel. 553797082

E-mail: reditel@seniorcentrumslavkov.cz

Úřední hodiny: denně 7 -15 hod
 

Lucie Šenková, Mgr.
sociální pracovnice, tel. 553797082

socialni@seniorcentrumslavkov.cz

Úřední hodiny: denně 7 – 15 hod
 

Kamila Šašková,
vedoucí stravování, tel. 553797082

saskova@seniorcentrumslavkov.cz

Úřední hodiny: denně 7 – 15 hod
 

Martina Němcová, Ing.
účetní, tel. 553797082

dd@seniorcentrumslavkov.cz

sesterna
tel. 553797082, 605477002 – kontakt na SZP, PSS
 

Zřizovatel: Obec Slavkov,
Ludvíka Svobody 30, tel. 553797067

starosta Vladimír Chovanec,
e-mail: starosta@ouslavkov.cz

web: www.slavkov-u-opavy.cz

E-mail obce: slavkov@iol.cz

Fotogalerie

 

 Údaje o poskytované sociální službě:

Název zařízení:
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace,

Zámecká 66, 747 57 Slavkov,
tel. 553797082, IČO:75041324,

Statutární zástupce:
Marie Gorčicová, ředitelka

Druh poskytovaných služeb:
služby sociální péče

Forma poskytování sociálních služeb: pobytové sociální služby

Typ zařízení sociálních služeb:
domov pro seniory

Provozní doba:
celoroční nepřetržitý provoz

Kapacita: 32 míst

Bezbariérovost: zařízení je bezbariérové

Registrovaná sociální služba od 28. 06. 2007 pod registračním číslem: 7651821

Posláním příspěvkové organizace Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov je poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům dle § 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vnitřní pravidla stanovení kritérií pro pořadí a výběr žadatelů o sociální službu:
Zájemce o sociální službu je zařazen do pořadníků žadatelů.

Pořadník je rozčleněn do těchto oblastí:

 1. zájemci o služby ze Slavkova
 2. zájemci o službu z okolních vesnic, z Mikroregionu Hvozdnice
 3. zájemci z města Opavy a jiných měst
 4. zájemci o jednolůžkový pokoj

Po uvolnění místa je zahájeno výběrové řízení k nástupu zájemce o službu. Dle pořadníků jsou pak postupně zájemci o službu osloveni.
 

Prioritní přednost k přijetí do Domova mají žadatelé ze Slavkova. Pokud se nerozhodne zájemce ze Slavkova, pak se osloví zájemce z okolních vesnic, z Mikroregionu Hvozdnice. A dále pak z pořadníku z Opavy. Zájemce je osloven ředitelkou a sociální pracovnicí, je zahájeno jednání se zájemcem o službu.
 

Dle vyhlášky 505/2006 § 15 je uvedena částka maximální úhrady za stravu 150,- Kč/ den, maximální částka za ubytování 180,- Kč/ den. V našem zařízení máme tyto úhrady ubytování na den:

 • jednolůžkový č. 3,4,10,11 = 310,-/den
 • jednolůžkový č. 8,8a = 305,-/den
 • dvoulůžkový č. 1,6,15,13 = 300,-/den
 • třílůžkový s KK č. 5,7,12 = 295,-/den
 • třílůžkový č. 2, 9,14 = 290,-/den

Diabetici hradí denně navíc 10,- Kč za druhou večeři.

Úhrada za ubytování a stravu je hrazena odečtením částky z výplaty důchodu. Po odečtení úhrady musí zůstat uživatelům nejméně 15% z celkové částky důchodu. Úhrada za péči je vždy ve výši přiznaného příspěvku na péči dle stupně závislosti. Pokud má někdo velmi malý důchod a jeho částka nepokryje náklady na péči v domově, pak je sepsána mezi uživatelem a jeho rodinou Dohoda o důchodu. Rozdíl doplatí rodina.
 

Je nasmlouván rozsah poskytované péče - ubytování, stravování a úkony péče. Se zájemcem o službu je následně sepsána „Smlouva o poskytování sociálních služeb“. Mohou být také poskytovány fakultativní další činnosti – služby duchovní, kosmetické, kadeřnické a pedikérské, drobné nákupy, možnost telefonování svým příbuzným ze sesterny dle platného tarifu O2. Mohou být nabídnuty služby poštovní, donáška časopisů a novin dle přání a objednávky. Příbuzní mají možnost spojení telefonních hovorů na pokoj. Uživatel může využívat mimo svůj pokoj všechny ostatní prostory v celé budově, v celém přilehlém areálu. Jsou vytvořena intimní zákoutí s posezením na každém poschodí. Uživateli je zajištěna celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelníčku. V případě potřeby domov zajistí stravování podle individuálního dietního režimu.

Žádost o umístění

Vyjádření lékaře